Политика по качество, опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа

Като водеща компания в металургичния бранш, „ Промет Стиил ” ЕАД се задължава при производството на прокат да оказва минимално въздействие върху околната среда, при едновременно съобразяване с изискванията на пазара, екологичното законодателство и международните стандарти. Ръководство на „ Промет Стиил ” ЕАД развива и поддържа Система за управление на околната среда, планира и координира управленската дейност, подходяща за предмета на дейност, с цел предотвратяване или намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда и подпомагане на дейности и действия, подобряващи екологичното състояние на дружеството.

Политиката по околна среда периодично се актуализира вследствие на контрола от ръководството на предприятието, като се определят и основните цели за развитието на Системата за управление на околната среда.

Политика за поверителност

We highly appreciate the confidentiality of the Site visitors, so we provide for the safe storage and use of a visitor’s data in accordance with the requirements of the Law of Ukraine “On Personal Data Protection”, as well as the European General Data Protection Regulation ("GDPR").

Моля, прочетете внимателно тази Политика: тя се прилага, когато посетите Сайта и просто решите да го прегледате, използвайки нашите услуги, без да попълвате никакви формуляри, а също така, когато решите да поискате от нас определена информация например относно нашата дейност.

Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Кодексът на етиката

Кодексът на етиката на Metinvest ръководи етичното бизнес поведение в групата, акцентирайки върху основни ценности като правата на човека, професионализъм, лидерство и разнообразие. Служителите могат анонимно да докладват за нарушения на своите права чрез Линията за доверие.