Предприятия группы Метинвест Feedback

Промет Стиил ЕАД
Results
 

Система за управление на качеството

«ПРОМЕТ СТИИЛ» води политика, за спазване на изискванията по качество на всички дейности в завода. Основната цел на тази политика е подобряване на работата с клиентите, чрез генериране на доверие и удовлетворяване на високите им критерии.

«ПРОМЕТ СТИИЛ» предоставя на своите клиенти продукти, които са в пълно съответствие с изискванията на стандартите, по които са произведени.

Принципите за качеството на продукцията са заложени в утвърдения във фирмата „Наръчник по качеството” – „Промет Стиил” АД цели да предлага продукти с качество, отговарящо на очакванията на нашите клиенти и на действащите национални и международни стандарти. За достигане на тази цел използва дългогодишния опит и добри производствени практики в областа на горещовалцуваните продукти.

Дългосрочната стратегия на завода включва непрекъснато подобряване на качеството на произвеждана продукция. Затова "ПРОМЕТ СТИИЛ" постоянно подобрява и разширява процесите на контрол в това число и в Централната заводска лаборатория, обновявайки лабораторното оборудване, внедрявайки нови стандарти, поддържайки високо професионално ниво на персонала и поддържайки сертификацията на лабораторията като независим акредитиран орган в съответствие с EN ISO/IEC 17025. Други направления за подобряване качеството на произвежданата продукция са разработване и стандартизиране на производствените процеси така, че производството на некачествена продукция да бъде невъзможно.

Днес, в "ПРОМЕТ СТИИЛ" действа Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на ISO 9001, одобрена от SGS, една от водещите организация в света в областта на изпитване и оценяване на Системите за управление на качеството. След проведената оценка през февруари 2010 г, е получен сертификат № HU09/3774 от 17 февруари 2010 г, регистриран от SGS (Швейцария), потвърждаващ съответствието на Системите за управление на качеството в "ПРОМЕТ СТИИЛ" по ISO 9001: 2008. Първият си сертификат за управление на качеството „ПРОМЕТ СТИИЛ“ получава през февруари 2006 година.