Предприятия группы Метинвест

Промет Стиил ЕАД
Results
 

Структурата на Промет Стиил се състои от следните елементи:

 • Производствени подразделения:
 1. Стан 300;
 2. Арматурен двор.
 • Ремонтни подразделения:
 1. Подразделение на Главния механик;
 2. Подразделение на Главния енергетик;
 3. Подразделение Електроника и информационни технологии.
 • Подразделение по координация на производството и продажбите:
 1. ЖП-транспорт – 4-ри локомотива;
 2. Експедиция – товарене на продукция;
 3. Оформяне на съпровождащи документи.

Подразделението на Главния механик е разпределено в 7 участъка, с което на практика се осигурява техническо обслужване и извършване на текущи ремонти в предприятието в пълен обем, с високо качество на работата. Този факт се потвърждава от положителната динамика по намаляване броя и продължителността на престоите в стана.

Подразделение „Електроника и информационни технологии” е разпределено в 4 участъка, с което се гарантира безотказна работа на електронната система за управление на стана.

Подразделението на Главния енергетик е разпределено в 3 участъка.

Прокатният Стан 300 позволява производството на целия асортимент от арматурно желязо с диаметър от 8 до 40 мм по различни стандарти, конструкционни кръгове ф 10-60, равностранен винкел от L25 до L50 mm, шина от 30 х 5 мм до 80 х 15 мм. В момента се усвоява производството на I и U-профили №№ 8 – 12.

Производственият капацитет на стана е 800 хиляди тона годишно.

Производственият процес на Стан 300 се състоит от следните компоненти:

Склад за съхранение на заготовки

Готовите заготовки се доставят до склада с автомобилен или жп транспорт. Общата площ на склада е 23 хиляди кв.м., което позволява съхраняването на 108 хил.т. метал. Размерът на заготовките, използвани за валцуване, варира от 100x100 mm до 200x200 мм с максимална дължина от 12 000 мм. В склада са монтирани машини за изправяне на заготовки.

Участък нагревателни пещи

Нагряването на метала се осъществява в две нагревателни пещи с крачещ под, с максимален капацитет на всяка една - до 120 т/ч. Пещите се зареждат странично, посредством товарния ролганг на пещта и се разтоварват на изхода от разтоварна машина. Пещите работят като се редуват - една работи, една е в готовност.

Валцова линия

Валцовата линия се състои от 32 клетки, които са в експлоатация и 24 резервни клетки. Клетките, използвани в стана, са групирани както следва:

 • обжимна група - 4 клетки, редуващи се хоризонтални и вертикални, с диаметър на валците – максимлен 640 мм и минимален 580 мм, дължина на работната част (бочката) 1000 мм, скорост на валцуване до 1 м/с в 4-та клетка;
 • чернова група - 6 клетки – всички са хоризонтални:
 1. 4 клетки ДУО 560x1000 мм, диаметър на валците от 520 мм до 560 мм, дължина на работната част (бочката) 1000 мм;
 2. 2 клетки ДУО 400x800 мм, диаметър на валците от 380 мм до 435 мм, дължина на работната част (бочката) 800 мм;
 • промеждутъчна група - 6 клетки ДУО 400x800 мм, диаметър на валците от 380 мм до 435 мм, дължина на работната част (бочката) 800 мм;
 • чистови групи (лява и дясна нитка, аналогични една на друга), всяка една състояща се от:
 1. вертикална клетка ДУО 400x630 мм, диаметър на валците от 370 мм до 410 мм;
 2. хоризонтална клетка ДУО 400x800 мм, диаметър на валците от 380 мм до 435 мм;
 3. вертикални клетки ДУО 320x500 мм - 3 бр., диаметър на валците от 290 мм до 320 мм, дължина на работната част (бочката) 500 мм;
 4. хоризонтални клетки ДУО 320x500 мм - 3 бр., диаметър на валците от 290 мм до 330 мм.

Вертикалните и хоризонталните клетки се редуват помеду си. Скоростта на валцуване в чистовата клетка е максимум 17 м/сек. На обжимната и черновата група клетки се използват валци от модифициран чугун, а на междинната и чистовата група - чугунени с отбелен слой. При валцуване на арматура № 8 - 12 на част от клетките в чистова група, се използват и бандажирани валци (с твърдосплавни бандажи). На всички клетки има лагери - ПЖТ.

В зависимост от профилоразмера, валцуването се осъществява чрез различен брой клетки. На мястото на клетките, неучастващи във валцуването, се монтира улей.

В обжимната група валцуването се извършва в една нитка, а след нея с помощта на стрелка разката се насочва на лява и дясна нитка на черновата група, след което валцуването се осъществява в две нитки.

В черновата и междинната група валцуването се осъществява в две нитки, а в чистовите групи - в една нитка. При валцуване на арматурни профили №№ 8, 10 и 12 , се използва технология за двунитъчно разделение, при което разкатът се разделя надлъжно във валците на клетката на 2 нитки, с помощта на специален калибър и в последващите клетки валцуването в тази чистова група се извършва в две нитки.

Участък Хладилник

Разкатите (лагетата) се режат на хладилни дължини посредством летящи ножици, които се намират след последната клетка на всяка чистова група и се транспортират с ролганзи (ролкови транспортьори) на хладилника.

Дължината на всеки хладилник е 106 м. Хладилникът е оборудван с електромеханичен задвижващ механизъм, механизъм за изравняване на предния край на пръта и пневматичен опорен механизъм за сортиране на отделните партиди.

Секция за пакетиране на метала

Секцията за пакетиране се състои от правилна машина за фасонни профили, машина за рязане на метал и машина за вързване на пръти Sund Birsta е с възможност за автоматично пакетиране до 120т/ч, с функция броене на прътите във всеки сноп.

Склад за готова продукциия

Складът за готова продукция е разделен на боксове, като в него са монтирани и машини за обработка на нестандартния прокат. Складът е оборудван с 11 мостови кранове.

Складът предоставя възможност за складиране до 80 хил. тона готова продукция, като и за извършване на товаро-разтоварните дейности по експедиране на готовата продукция с автомобилен и железопътен транспорт.

Участък подготовка на прокатното оборудване

В състава на Стан 300 влиза и участъкът за подготовка на прокатното оборудване, който осигурява подготовка на клетките и привалцовата арматура за валцуване. Машинният парк на участъка е оборудван със съвременни стругове и фрези, сред които се отличават тези на фирмите “Аутомат” и “Херкулес”.

Арматурен цех

Арматурният цех разполага с машина за изправяне, огъване и рязане на арматурни и кръгли стоманени пръти за производството на арматурни детайли, използвани в строителството. През април 2011 г. е пуснат в експлоатация автоматичен комплекс за огъване и рязане. Тази инвестиция позволява увеличаване на капацитета му до 15 хил. т. годишно.

ЦЗЛ

Лабораторията е оборудвана със съвременни технически средства за провеждане на различни тестове и анализи, както и оборудване за подготовка на пробите за изпитване.

През февруари 2011 г. в лаборатория е монтирана нова универсална машина за изпитване на готова продукция на опън на фирмаta “W+B”, което позволява да се разшири обхватът на изпитваната продукция и да се подобри точността и надеждността на измерванията. Централната заводска лаборатория е акредитирана в съответствие с БДС EN ISO / IEC 17025 от Българска служба за акредитация.