Предприятия группы Метинвест

Промет Стиил ЕАД
Results
 

Здраве, безопасност и екология

„Промет Стиил” ЕАД осъществява основната си дейност в съответствие с нормативните изисквания, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, непрекъснато инвестира както в подобряването им, така в системата за управление на здравето, безопасността и мотивацията на целия персонал.

Системата за управление на ЗБУТ се явява основен елемент на Интегрираната системата за управление (ИСУ).

Управлението на професионалните рискове, последиците и мерките за въздействие са в съответствие с изискванията на ISO 9001, ISO 14001; ОНSAS 18001.

В процеса на производство „ Промет Стиил ” се стреми да опазва околната среда и отговорно да използва природните ресурси. Подходът е екологично ориентиран по отношение използването на енергия, вода, почва и въздух.

„Промет Стиил” ЕАД води дейността за опазване на околната среда съгласно разрешителни режими:

  • Комплексно разрешително №4/2004г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването
  • Разрешително №116/2006г. за емисии на парникови газове: въглероден диоксид.
  • От 2010г. дружеството е сертифицирано по БДС EN ISO 14001:2004г. (Системи за управление по отношение на околната среда).

Като водеща компания в металургичния бранш, „ Промет Стиил ” ЕАД се задължава при производството на прокат да оказва минимално въздействие върху околната среда, при едновременно съобразяване с изискванията на пазара, екологичното законодателство и международните стандарти. Ръководство на „ Промет Стиил ” ЕАД развива и поддържа Система за управление на околната среда, планира и координира управленската дейност, подходяща за предмета на дейност, с цел предотвратяване или намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда и подпомагане на дейности и действия, подобряващи екологичното състояние на дружеството.

Политиката по околна среда периодично се актуализира вследствие на контрола от ръководството на предприятието, като се определят и основните цели за развитието на Системата за управление на околната среда.